faq
opsommingsteken Meest gestelde vragen
opsommingsteken Afkortingenlijst
opsommingsteken Definities
opsommingsteken Gebruikersinformatie
opsommingsteken Vragen?
 


Deze pagina is bedoeld om antwoord te geven op de meest gestelde vragen over de GBKN en aanverwante zaken. Verder vindt u hier nadere informatie over het gebruik van de GBKN. 

Heeft u nog suggesties of vragen? Bel dan met onze helpdesk:
088 - 183 33 00

     
bullet Meest gestelde vragen
   
opsommingsteken Hoe bestel ik een GBKN?
 

Een GBKN in vector formaat bestelt u heel gemakkelijk via het internetbestelloket. Een afdruk van de GBKN op film of papier kunt u alleen op speciaal verzoek bestellen. U neemt daarvoor contact op met ons secretariaat: , tel.: 055 5285768. 

opsommingsteken Kan ik de GBKN ook online bekijken?
  Ja, dit kan via Basiskaart On Line. Lees meer hierover>>
opsommingsteken Welke structuur kent de GBKN?
  De GBKN kent een spaghetti-structuur, dat wil zeggen dat uitsluitend lijnen en punten zijn geclassificeerd; geen vlakken en/of objecten. Bij enkele gemeenten heeft men het bestand opgewaardeerd naar een vlak- en zelfs objectgerichte structuur. 
opsommingsteken Welke classificaties kent de GBKN?
  De GBKN gebruikt de LKI-classificaties (LKI: Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem). Deze zijn gebaseerd op de BOCO-code
(BOCO: Bestuurlijke Overleg Commissie voor Overheidsinformatievoorziening). Welke classificaties waarvoor gebruikt worden, vindt u in de downloadsectie
van deze website, met name hoofdstuk 6 en bijlage 4 van de GBKN Productspecificaties.
opsommingsteken Kent de GBKN ook classificaties van wegen?
  Neen. Wel zijn in het algemeen de wegkanten herkenbaar in het bestand.
opsommingsteken Wat houdt NEN in?
opsommingsteken

NEN betekent Nederlandse Norm. NEN-uitgeverij publiceert normen op velerlei gebied, waaronder ook de geo-informatie.

opsommingsteken Wat betekent NEN 1878?
  NEN 1878 is een uitwisselingsformaat voor gegevens over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Een beschrijving voor uitwisseling van GBKN-informatie in NEN 1878 vindt u in de downloadsectie van deze website, met name GBKN uitwisseling in NEN 1878, LSV-specificaties.

Klik hier om een voorbeeldbestand te downloaden in NEN1878. (Bestand is gecomprimeerd.)

opsommingsteken Wat betekent NEN 3610?
 

De oude versie van NEN 3610 is in 2005 vernieuwd en heet nu NEN 3610 2005 Basismodel Geo-informatie. Het beschrijft termen, definities en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten.
Voor de GBKN betekent het dat ontwikkelingen naar een objectgerichte structuur op basis van deze norm verlopen en publicaties van het LSV GBKN houden daar rekening mee.

In de huidige, lijngerichte GBKN moeten daarom in principe de begrenzingen
van objecten en elementen uit NEN 3610 2005 in het bestand voorkomen.
opsommingsteken Zijn er auteursrechtelijke beperkingen aan het gebruik van de GBKN?
  Ja. Deze staan beschreven in de gebruiksovereenkomst die de gebruiker vóór aanschaf van de GBKN krijgt voorgelegd. Algemene versies van deze licenties vindt u in de downloadsectie van deze website.
opsommingsteken Is het ook mogelijk een GBKN bestand te leveren op basis van postcodes?
  In principe is alles mogelijk, maar het is geen standaardproduct. Dit betekent dat de handelingskosten zodanig zullen oplopen dat het niet interessant is
voor afnemers.
opsommingsteken In welke schaal kan de GBKN geleverd worden?
  De GBKN is een digitaal bestand en in principe dus schaalloos. Het bruikbare schaalbereik begint bij 1 : 100 en loopt tot 1 : 5.000. De puntprecisie van 0,2 m in bebouwd en 0,4 m in landelijk gebied bepaalt de grens van 1: 100. De gemiddelde informatiedichtheid betekent dat geen gebruik meer mogelijk is vanaf 1 : 5.000 en kleiner.
opsommingsteken In welke formaat kan de GBKN geleverd worden?
  In ieder geval in NEN 1878 (SUFNEN) en in Autocad DXF.
opsommingsteken Is het mogelijk om een GBKN van heel Nederland te verkrijgen?
  Ja, dat is mogelijk. Hierbij kan het LSV voor bemiddeling worden ingeschakeld. De kosten variëren van ca. 1 tot enkele miljoenen € per jaar. Dit is afhankelijk van het feit of u éénmalig afneemt of een abonnement afsluit.
opsommingsteken Verschaft de GBKN ook informatie omtrent percelen, eigenaren e.d.?
  Neen, voor dergelijke informatie moet u bij het Kadaster zijn, zie www.kadaster.nl.
opsommingsteken Wat is het beleid van het LSV GBKN omtrent het gebruik van de GBKN voor onderwijsdoeleinden? 


Hiervoor is met de 10 regionale stichtingen afgeproken dat GBKN gebruik voor onderwijsdoeleinden tegen verstrekkingskosten mogelijk moet zijn. Er is wel een schriftelijke verklaring vereist van de onderwijsinstelling waar de
aanvrager is ingeschreven en waarin wordt verklaard dat al het redelijke in het werk is gesteld om te voorkomen dat derden ongeautoriseerd gebruik maken van (delen van) de digitale GBKN.
 
naar boven top
bullet Afkortingenlijst
   
opsommingsteken GBKN - Grootschalige Basiskaart van Nederland
opsommingsteken BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
opsommingsteken HTW 1996 - Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster,
uitgave 1996
opsommingsteken LKI - Landmeetkundig Kartografische Informatie
opsommingsteken LSV - Landelijk Samenwerkingsverband (van de GBKN)
opsommingsteken NEN - Nederlandse Norm
opsommingsteken MMS - Mutatie Meld Systeem
opsommingsteken SUF-NEN 1878 - Standaard Uitwisselings Formaat conform de NEN 1878 norm
opsommingsteken WGR - Woeste Grond
opsommingsteken WIU - Werk in uitvoering
 
naar boven top
bullet Definities
   
opsommingsteken Actualiteit - De mate waarin de gegevens binnen een gedefinieerd tijdsinterval overeenstemmen met de werkelijke situatie in het terrein.
opsommingsteken Actualiteitsdatum - De datum waarmee het tijdsinterval ten aanzien van de actualiteit is gedefinieerd.
opsommingsteken Beheren - Het zorg dragen voor het instandhouden van de GBKN (zijnde de activiteiten: maken van beleid, doen aan productontwikkeling, bijhouden, verkopen en distribueren, bestandsbeheren en verlenen van diensten.
opsommingsteken Bijhouden - Het voortdurend laten aansluiten van het GBKN-bestand op de overeengekomen specificaties.
opsommingsteken Directievoerder - De persoon die namens een regionale GBKN-organisatie verantwoordelijk is voor het beheer van de GBKN.
opsommingsteken Juistheid - De mate waarin de niet-precisie gerelateerde gegevens in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie in het terrein.
opsommingsteken Gebruiker - De persoon of organisatie die met een  GBKN-organisatie een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten om het GBKN-bestand eenmalig dan wel regelmatig af te nemen.
opsommingsteken Harde topografie - De bouwwerken zoals ze zijn gedefinieerd in de referentie-inhoud.
opsommingsteken Landelijke GBKN-organisatie - De landelijke rechtspersoon die intermediair is tussen landelijke afnemers van de GBKN en de regionale GBKN-organisaties (LSV GBKN).
opsommingsteken Leverancier - De partij die op basis van een leveringsovereenkomst activiteiten uitvoert voor - dan wel diensten levert aan - de regionale GBKN-organisatie.
opsommingsteken Matenplantopografie - Dit is de verzamelnaam voor gepande topografie die de regionale GBKN-organisatie in staat stelt om de bijhouding uit te voeren, en de geplande topografie die gebruikers in staat stelt om voorafgaand aan de realisatie analyses te maken van de invloed van die geplande topografie op de eigen bedrijfsmiddelen en deze zo nodig aan te passen.
opsommingsteken Opwaarderen - Het uitvoeren van vernieuwingen of structurele verbeteringen aan de GBKN.
opsommingsteken Puntprecisie - De precisie van punten als resultaat van het meet- en verwerkingsproces.
opsommingsteken Productontwikkeling - Productontwikkeling
opsommingsteken Regionale GBKN-organisatie - De regionale of locale rechtspersoon die (of samenwerkingsverband dat) het juridische eigendom heeft van de GBKN. Is tevens producent van de GBKN.
opsommingsteken Volledigheid - De mate waarin alle objecten van een gegevens- of
objectsoort in het bestand zijn opgenomen.
opsommingsteken Zachte topografie - De topografie die niet tot de bebouwing wordt gerekend. Zie ook de beschrijving van de referentie-inhoud.
opsommingsteken Boog of cirkelboog - Een gedeelte van een cirkelomtrek aangegeven door drie punten (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Element - Topografisch of semantisch element.
opsommingsteken Inrichtingselement - Ruimtelijk object, al dan niet ter detaillering dan wel inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten.
opsommingsteken Inrichtingsobject - Fenomeen dat een opdelingsobject (zie aldaar) inricht, onafhankelijk van andere inrichtingsobjecten bestaat en afzonderlijk is te herkennen.
opsommingsteken (Knik)punt - Een positie gespecificeerd door middel van coördinaten (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Knooppunt - Een punt dat het begin- of eindpunt of een topologisch kruispunt van één of meer ketens aangeeft (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Kring - Een gesloten lijn die een vlak omgeeft (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Lijn - Een samenstelstel van elkaar niet doorsnijdende lijnstukken, ketens
en/of bogen (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Lijnstring of keten - Een aaneengeregen serie lijnstukken in een bepaalde volgorde die niet doorsneden wordt door andere en met een knooppunt aan
de beide einden (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Lijnstuk - Een rechte verbinding tussen twee punten (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Naverkenning - Het in eerste instantie door middel van bestaande informatie (veldwerken, huisnummerkaarten, adres(coördinaten)bestand) aanvullen en controleren van langs fotogrammetrische weg verkregen gegevens. Waar
nodig kan het verdere complementeren plaatsvinden door middel van terrestrische opname (schattingen en waar nodig blokmaten/voerstraalmetingen), zodat een product ontstaat als bedoeld in de beschrijving van de Referentie inhoud GBKN.
opsommingsteken Opdelingsobject - Fenomeen dat de werkelijkheid opdeelt, onafhankelijk van andere fenomenen bestaat en afzonderlijk is te herkennen.
opsommingsteken Polygoon - Een vlak en de bijbehorende omsluitende kring en nul (bij een enkelvoudige polygoon) of meer (bij een complexe polygoon) elkaar niet-doorsnijdende, niet-geneste binnenkringen (bron: NEN1878, NNI juni 1993).
opsommingsteken Semantisch element - Symbool of tekst.
opsommingsteken Topografisch element - Een lijnstuk, lijnstring, lijn, kring of puntobject dat een fenomeen van de werkelijkheid voorstelt.
opsommingsteken Under- en overshoots - Een situatie waarbij het begin- of eindpunt van een lijnstuk binnen een bepaalde tolerantie van een ander lijnstuk af ligt en waarbij geen gemeenschappelijke coördinaten (=knooppunt) aanwezig zijn terwijl de lijnstukken in werkelijkheid op elkaar aansluiten.
opsommingsteken Vervorming - Vervorming is een verandering waarbij één of meer lijnstukken een ander argument krijgen t.g.v. een activiteit.
opsommingsteken Vlakgericht - Vlakgericht houdt in dat elementen uit de werkelijkheid, die deel uitmaken van de begrenzing van opdelingsobjecten en/of inrichtingselementen, door middel van kringen zijn weergegeven.
opsommingsteken Vloeiende krommen - Vloeiend in elkaar overgaande cirkelbogen.
 
naar boven top
bullet Gebruikersinformatie
   
opsommingsteken Hoe gebruikt u kleuren in de GBKN?
 

Regelmatig krijgt het LSV vragen over het kleurgebruik in de GBKN. Op papier bestaan hierover geen afspraken. Daarom geven we het volgende advies.

optie 1:
gebouwen: rood
alle overige informatie: zwart

optie 2:
gebouwen: rood
water: blauw
alle overige topografie: zwart
teksten: zwart, of in de kleur van het object waarop de tekst betrekking heeft.

opsommingsteken GBKN-participanten en uitbesteding werk.
  Ook GBKN-participanten besteden werk uit. De opdrachtnemers kunnen echter soms moeilijk aan de benodigde GBKN-informatie komen. Wellicht ten overvloede: participanten mogen opdrachtgevers van die informatie voorzien
als die bij de uitvoering van de opdracht nodig is. Het LSV GBKN vindt dat het in het kader van goed opdrachtgeverschap zelfs moet! Het gebruiksrecht wordt tot de specifieke opdracht beperkt door een door opdrachtgever en -nemer te ondertekenen gebruiksovereenkomst.
 

 

Vragen?

Heeft u nog suggesties of vragen? Bel dan met onze helpdesk:
088 - 183 33 00

naar boven top

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00| Fax 088- 183 20 73 | e-mail

copyright© gbkn | disclaimer | | meest gestelde vragen | english | GBKN kalender